Profilaktyka - Komenda Powiatowa Policji w Malborku

Profilaktyka

Profilaktyka

Profilaktyka

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadmkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
- Infolinię: 800-120-002
(czynną całą dobę) w tym:
- dyżur w języku angielskim - poniedziałki w godzinach 18-22
- dyżur w języku rosyjskim- wtorki w godzinach 18-22
- dyżur prawny- środy w godzinach 18-22
telefoniczne dyżury prawników 22-666-28-50
(poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)
- e-mail -
niebieskalinia@niebieskalinia.info
- SKYPE - dyżur w języku migowym - pogotowie.niebieska.linia
(poniedziałki w godzinach 13-15)
podejmujemy różnież działania polegajace na kontakcie z lokalnymi instytucjami - w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliższej.

Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:
- konsultacje telefoniczne 22-250-63-12 9środy w godzinach 10-13)
- konsultacje mailowe -
koordynatorzy@niebieskalinia.info

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – Pamiętaj ! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc !

Może to być informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrycie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty, przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj!

Jeżeli jesteś osobom pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

 

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, oferuje pomoc w zakresie:

 

1)  pomocy prawnej,

2)  mediacji

3)  pomoc tłumacza migowego

4)  pomocy psychologicznej,

5) doradztwa pierwszego kontaktu

6) finansowanie szkoleń i kursów

7) pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

8)  finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;

9) finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z przestępstwem,

10) pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych

11) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

Adresy Ośrodków województwo pomorskie 

  1.  Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Gdańsku- ul. Plac Grunwaldzki 8 ; 80-240 Gdańsk;  tel. 795-055-945; e-mail: pomocpokrzywdzonym2@gmail.com
  2. Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Malborku  – ul. Mickiewicza 26/1 ; 82-200 Malbork; tel.795-035-345; e-mail:  pomocpokrzywdzonym@gmail.com
  3. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Kętrzynie  – ul. Krasickiego 4; 83-400 Kościerzyna; tel. 795-055-345; e-mail: pomocpokrzywdzonym1@gmail.com

Czytaj więcej na: www.pokrzywdzeni.gov.pl

Wykaz instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w powiecie malborskim:
PCPR ulica Plac Słowiański 17 82-200 Malbork tel. 55 64 71 545 do 548, email: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl
Ośrodki pomocy społecznej:
GOPS ulica Tczewska 6, 82-224 Lichnowy tel. 55 62 02 459, email: gops@lichnowy.pl;
GOPS ulica Ceglana 7, 82-200 Malbork tel. 55 26 70 258, email: gopsmal@wp.pl;
GOPS ulica Żuławska 9, 82-213 Miłoradz, tel. 55 27 11 485, email: gopsmiloradz@interia.pl;
GOPS ulica Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel. 55 27 13 046, email: gops_stare_pole@wp.pl;
MOPS Punkt Konsultacyjny ulica Słowackiego 74, 82-200 Malbork
 

Pomoc dla rodzin dotkniętych przemocą domową

 

Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  Malborku

ul. Nowowiejskiego 48

82-200 Malbork

Tel. :(055) 272 22 22

e-mail: cpu@cpu.malbork.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Malborku

ul. Pl. Słowiański 17

82-200 Malbork

Tel. :(055) 647 15 45 /do 48

Adres strony: www.pcpr.powiat.malbork.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

ul. Słowackiego 74

82-200 Malbork

Tel.: (055) 647 27 81

         (055) 647 27 82

         (055) 647 27 83

Adres strony: www.mops.malbork.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie

ul. Bema 1

82-230 Nowy Staw

Tel. : (055) 271 56 51

e-mail: sekretariat@mops.nowystaw.pl

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

ul. Ceglana 7

82-200 Malbork

Tel. : (055) 647 28 07

e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu

ul. Żuławska 9

82-213 Miłoradz

Tel. : (055) 271 15 31

e-mail: ug@miloradz.malbor.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach

ul. Tczewska 6

82-224 Lichnowy

Tel. : (055) 271 27 23

e-mail: sekretariat@lichnowy.pl

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu

ul. Marynarki Wojennej 6

82-220 Stare Pole

Tel. : (055) 271 35 32

e-mail: ug@starepole.pl

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Malborku

ul. Gen. De Gauell’a 3

82-200 Malbork

Tel. 47 74 22 822

Fax: 47 74 22 875

lub nr alarmowy 112

e-mail: komenda.malbork@gd.policja.gov.pl
 

Koordynator procedury „Niebieskich Kart”:

 - asp. Katarzyna Marczyk

 

-tel. 47 74 22 881

-fax 47 74 22 875

-e-mail- katarzyna.marczyk@gd.policja.gov.pl

 

 

            Na terenie powiatu malborskiego realizowany jest program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

     Podstawowym celem działań korekcyjno – edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy, jak też zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie

    Uczestnicy programu korekcyjno – edukacyjnego wypracowują podczas zajęć ze specjalistami umiejętności dobrej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, nawiązywania „zdrowego” kontaktu z drugim człowiekiem, wypowiadania własnych opinii i przyjmowania opinii innych ludzi, słuchania ze zrozumieniem, przyjmowania pomocy, podejmowania racjonalnych decyzji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, złością i gniewem w sposób konstruktywny.

            Adresatami programu są osoby dorosłe:

1.      1. Sprawcy przemocy domowej z Powiatu Malborskiego.

2.      2. Skazani prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo z art. 207 KK.

3.      3. Kierowani przez Sąd i organy w ramach procedury Niebieskiej Karty.

4.      4.Osoby dostrzegające u siebie problem przemocy, utożsamiają się z nim i wykazują motywację do zmiany.

5.      5.Sprawcy przemocy domowej, uczestniczący w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

 

            PCPR zaprasza do uczestnictwa w Programie Korekcyjno – Edukacyjnym. Udział można zgłosić osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 17, kontaktując się z pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum – Zbigniew Franz, tel. 55- 647-15-46.

 

Zakres pomocy przez powyższe placówki skierowany jest do rodzin,
w których występują problemy związane z alkoholizmem, narkomanią
a w szczególności przemocą w rodzinie.

DZIAŁALNOŚĆ POLICJI W OBSZARZE PRZESTĘPCZOŚCI MOTYWOWANEJ NIENAWIŚCIĄ

Policja prowadzi szereg działań edukacyjnych związanych ze ściganiem przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Obserwowalny jest wzrost wiedzy i świadomości na ten temat, a także większa skuteczność w zakresie pracy operacyjnej i procesowej. Działania edukacyjno-profilaktyczne mają na celu przede wszystkim realizację tzw. procesu wyrównawczego, stawiając wszystkie ofiary przestępstw w kategorii tak samo potrzebujących wsparcia i zaspokojenia konkretnych potrzeb i oczekiwań podyktowanych zdarzeniem, sytuacją, odpornością psychiczną, przeżytą traumą, a nie np. cechami antropologicznymi. Należy zaznaczyć, że działania Policji wynikają z przepisów prawa, które chroni dobro jednostki oraz zapewnia jej bezpieczeństwo, bez względu na kolor skóry narodowość, czy przekonania.

Policja w swoich działaniach nie wyróżnia i nie traktuje w sposób „nadzwyczajny” którejkolwiek z form dyskryminacji, jak również jakiejkolwiek z grup pokrzywdzonych padających ofiarą przestępstw popełnianych na tle nienawiści. Działania oparte są na tożsamych aktach prawa i do każdego zgłoszenia podchodzimy podobnie. Wiedza na temat prowadzenia postępowań przygotowawczych uzupełniana jest systematycznie szkoleniami wielokulturowymi i antydyskryminacyjnymi.  Środki podejmowane przez służbę kryminalną w celu przeciwdziałania aktom o charakterze ataków wobec grup mniejszościowych są tożsame do podejmowanych w przypadku ataków na inne grupy lub osoby dyskryminowane ze względu na swoje cechy, oczywiście przy uwzględnieniu specyfiki konkretnego zdarzenia. Dodać należy, że Policja, mając na względzie wydźwięk ataków motywowanych nienawiścią na przedstawicieli różnych narodowości i grup społecznych, podejmuje także inne działania, zwłaszcza o charakterze operacyjno-rozpoznawczym mające na celu rozpoznanie grup lub osób dokonujących tego typu przestępstw oraz ustalenie sprawców poszczególnych czynów.

Obserwowalny jest wzrost wiedzy i świadomości na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą przestępczość motywowana nienawiścią społeczną. Wiedza na temat sposobu kwalifikowania zdarzeń oraz pracy procesowej i operacyjnej również wzrasta. Podejmowane na bieżąco działania edukacyjno-profilaktyczne mają na celu przede wszystkim realizację tzw. procesu wyrównawczego, a nie budowanie szczególnej kategorii osób pokrzywdzonych – stawiając wszystkie ofiary przestępstw w kategorii tak samo potrzebujących wsparcia i zaspokojenia konkretnych potrzeb i oczekiwań dyktowanych zdarzeniem, sytuacją, odpornością psychiczną, przeżytą traumą a nie np. cechami antropologicznymi, itp.

Jednym z zadań dla Policji jest rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości charakterystycznej dla społeczeństw wielokulturowych, np. na tle rasistowskim i religijnym. Realizacja ww. zadania, między innymi oceniana jest wdrożonym miernikiem – narzędziem wspomagającym ocenę pracy Policji w zakresie skuteczności działań w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych dotyczących przestępstw z nienawiści.

 

Uwzględniając konieczność obserwacji skali zjawiska „mowy nienawiści” wprowadzono od 1 stycznia 2015 r. monitoring przestępstw z nienawiści.

źródło: policja.pl

"TWÓJ NAPÓJ POD KONTROLĄ"

Czas wakacji sprzyja zawieraniu nowych kontaktów towarzyskich, przebywaniu w nowych środowiskach i zawieraniu przypadkowych znajomości, co jednocześnie zwiększa ryzyko stania się ofiarą przestępstw na tle seksualnym. Policjanci ostrzegają przed zagrożeniami.

Takie miejsca jak dyskoteki, kluby czy imprezy plenerowe sprzyjają zdarzeniom przestępczym. Przebywając w nowych środowiskach i zawierając przypadkowe znajomości niezwykle łatwo zapominamy o istniejących zagrożeniach. Naturalnym elementem spotkań są napoje. Policjanci coraz częściej spotykają się ze zjawiskiem dosypywania do nich różnego rodzaju środków, które ograniczają świadomość przyszłej ofiary. Funkcjonariusze ostrzegają przed spożywaniem napojów niewiadomego pochodzenia.

ABC bezpieczeństwa

A – jak atmosfera. Tworzą ją ludzie, nie alkohol czy inne środki psychoaktywne. Pod ich wpływem tracisz kontrolę – nie jesteś także w stanie się obronić. Możesz stać się ofiarą przestępstwa.

B – jak butelka. Otwórz ją własnoręcznie (lub niech ktoś zrobi to w twojej obecności) i nie pozostawiaj bez opieki. Unikaj napojów podawanych w szklankach/kuflach/filiżankach. Ta zasada obowiązuje też w trakcie podróży (pociąg, autobus, samolot itp.).

C – jak częstowanie. Na imprezach nie dziel się napojami; nie pij napojów przygotowanych do rozlewania (dzbanki, misy itp.).

Ponadto stosuj się do kilku podstawowych zasad:

  • Nie dopijaj napojów, nawet tych, które zostały pod „opieką” znajomych. Pamiętaj o tym również w trakcie spotkań towarzyskich czy biznesowych.

  • Na imprezy chodź z osobami, do których masz zaufanie.

  • Nie przyjmuj napojów od nowo poznanych osób i nie wychodź z nimi z lokalu. Nawet wówczas, gdy sprawiają wrażenie miłych i życzliwych.

  • Jeśli poczujesz, że twoja reakcja jest niewspółmierna do tego, co piłaś/piłeś, natychmiast poszukaj pomocy przyjaciół z którymi przyszłaś/przyszedłeś. Imprezę/lokal opuść w ich towarzystwie.

  • Uważaj na osoby, które mają łatwy dostęp do tego co pijesz, bądź mają przy sobie małe pojemniki o pojemności ok. 20-30ml. Jeśli widzisz, że ktoś wlewa bądź wrzuca coś do napojów – reaguj. Powiedź o tym właścicielowi napoju, powiadom Policję.

Jeśli podejrzewasz, że stała/eś się ofiarą przestępstwa…

  • Jak najszybciej zgłoś się do najbliższej jednostki Policji – niektóre środki psychoaktywne można wykryć w organizmie tylko w określonym czasie. (KWP GDAŃSK)TELEFON BEZPIECZEŃSTWA DLA ZAGRANICZNYCH TURYSTÓW

 Od października do maja, w godzinach 8.00-18.00, a od 1 czerwca do 30 września, w godzinach 8.00-22.00,
turyści zagraniczni będą mogli uzyskać potrzebne informacje oraz pomoc w sytuacjach wymagających specjalistycznej porady. POLICJA
 "NIE ODWRACAJ WZROKU" – MIĘDZYNARODOWA KAMPANIA PRZECIWKO SEKSTURYSTYCE
Zaobserwowałeś niepokojącą sytuację? – Reaguj! 17 czerwca rusza międzynarodowa kampania przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w kontekście turystyki i podróży - „Nie odwracaj wzroku”. W Polsce kampania jest realizowana przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Komendą Główną Policji. 

 Dzisiaj odbyła się inaugurująca kampanię konferencja, a jej gospodarzami byli Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński oraz Maria Keller-Hamela, Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej Fundacji Dzieci Niczyje. Podczas spotkania podpisane zostało porozumienie o współpracy Policji z Fundacją Dzieci Niczyje. Celem współpracy ma być zapobieganie seksualnemu wykorzystywaniu dzieci przez dorosłych, w szczególności zapobieganie tego typu zdarzeniom w turystyce. 

Komendant Główny Policji powiedział, że Policja jest otwarta na tego typu inicjatywy i wyraził przekonanie, że podejmowane działania sprawią, że Policja będzie miała lepszy, szerszy dostęp do informacji o zagrożeniu dzieci, a jednocześnie uwrażliwią społeczeństwo, które nie powinno takich przypadków bagatelizować. Pochwalił pomysł i możliwość anonimowego przekazywania informacji.

- Każdy przypadek wykorzystywania dziecka to o jeden za dużo. Dobro dzieci i młodzieży wymaga szczególnej ochrony i leży nam głęboko na sercu, dlatego powinniśmy wspólnie zrobić wszystko, by do takich sytuacji nie dochodziło - powiedział Komendant Główny Policji.

- Wykorzystywanie seksualne dzieci w kontekście podróży i turystyki to poważny problem występujący na całym świecie. Wielu dzieciom nie udaje się pomóc, bo osoby, które zaobserwowały niepokojące sytuacje, np. na terenie hoteli, barów, dyskotek czy podczas podróży, nie decydują się na przekazanie informacji Policji – mówi Maria Keller-Hamela z Fundacji Dzieci Niczyje. I dodaje: - Jestem wdzięczna Policji za taką otwartość i współpracę w dobrym celu, by chronić dzieci.

W konferencji udział wzięli także przedstawiciele firm wspierających kampanię: Katarzyna Nowak z Grupy Hotelowej Orbis oraz Magdalena Walas z firmy SABRE, a także przedstawiciele organizacji rządowych, pozarządowych i ambasad.

W ramach kampanii „Nie odwracaj wzroku”, w 16 krajach realizujących akcję, powstają internetowe platformy ds. zgłaszania przypadków komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci. Od 17 czerwca zgłoszenia niepokojących sytuacji można wysyłać również przez polską stronęwww.stopseksturystyce.fdn.pl. Nowy mechanizm opracowany przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Komendą Główną Policji ma na celu zmobilizowanie społeczeństwa do reagowania na niepokojące sytuacje i stworzenie możliwości łatwiejszego informowania Policji o przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci w kontekście podróży i turystyki.

- Osoby podróżujące i pracownicy branży turystycznej, ze względu na specyfikę miejsc, w których przebywają lub miejsc swojej pracy, w szczególności mogą zauważyć niepokojące sytuacje, wskazujące na podejrzenie wykorzystywania seksualnego dziecka. Chcieliśmy stworzyć narzędzie, które ułatwi powiadamianie odpowiednich służb w wielu krajach świata i zmobilizuje społeczeństwo do reagowania – dodaje Keller-Hamela.

Obok krajowych stron, powstała także międzynarodowa platforma - www.reportchildsextourism.eu,  opracowana dzięki inicjatywie międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych ECPAT przy wsparciu Europolu i Interpolu. Kampania realizowana jets także m.in. w Luxemburgu, Niemczech, Austrii, Francji, Belgii, Bułgarii, Czechach, Estonii, Włoszech, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

W kampanii wykorzystano także film nt. problemu oraz plakaty promujące stronę. Materiały będą dostępne w internecie oraz miejscach kontekstowo związanych z podróżami.

Kampania „Nie odwracaj wzroku!” prowadzona przez Fundację Dzieci Niczyje, ECPAT International przy wsparciu Unii Europejskiej, łączy działania kilku sektorów: instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedstawicieli branży turystycznej w walce z wykorzystywaniem seksualnym dzieci w kontekście podróży i turystyki. W Polsce kampanię wspierają, m.in. Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Sabre i Grupa Hotelowa Orbis.

Kampania została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

 

Stop agresji drogowej

 W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku uruchomiona została specjalna 

skrzynka kontaktowa poczty elektronicznej.

pod adres mailowy:

 stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl

można przesyłać filmy zawierające rażące naruszenia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, jak również zawierające przejawy agresji ze strony uczestników ruchu drogowego

 

W ostatnim okresie, w internecie publikowane są filmy ukazujące nieprawidłowe zachowania kierowców na polskich drogach.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku uruchomiła specjalną skrzynkę elektroniczną, na którą można przesyłać materiały świadczące o agresywnym zachowaniu kierowców.

stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl

W celu szybszej reakcji ze strony Policji, wraz z materiałem, proszę przesłać następujące informacje:

1/ data i godzina zdarzenia (miejscowość, nr drogi, nazwa ulicy)

2/ dane pojazdu (marka, nr rejestracyjny)

3/ dane zgłaszającego (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy)

Nadesłane materiały zostaną przeanalizowane pod kątem pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zachowań agresywnych. Aby ograniczyć przemoc i agresję ze strony kierowców, którzy nie potrafią kontrolować swoich reakcji i zachowań, policjanci będą sięgali po różnego rodzaju środki. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że wobec takich osób będą stosowane wszystkie możliwe sankcje w najsurowszym wymiarze. Mogą to być konsekwencje z zakresu prawa karnego, ale również konsekwencje administracyjne - nałożenie punktów karnych oraz skierowanie sprawcy na badania psychologiczne, mające na celu stwierdzenie, czy ma on predyspozycje do posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu.