Praca - Komenda Powiatowa Policji w Malborku

Uwaga! Dobór do służby w Policji

Informujemy, że do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji,

wyłącznie drogą pocztową na adres:

 

Zespół ds. Doboru

Wydział Kadr i Szkolenia

Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

ul. Okopowa 15

80-819 Gdańsk

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu, do odwołania, zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka od dnia 12.03.2020r. zawieszone zostały do odwołania wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Policji. W związku z tym Zespół do Spraw Doboru KWP w Gdańsku oraz komórki kadrowe wszystkich komend miejskich i powiatowych nie będą przyjmować dokumentów do służby w Policji od kandydatów i nie będą realizowane: testy wiedzy i sprawności w szkołach policyjnych, próbne testy sprawności, testy psychologiczne, rozmowy kwalifikacyjne, komisje lekarskie oraz nie będą przyjmowane ankiety bezpieczeństwa osobowego. W Zespole ds Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku zawieszone zostają również dyżury popołudniowe we wtorki. Niemniej jednak osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi Policji prosimy o kontakt pod nr tel.

723-695-574

607-235-276

516-819-371

w celu uzyskania bliższych informacji na temat ubiegania się o służbę w Policji. O zmianie decyzji w powyższej sprawie poinformujemy Państwa niezwłocznie komunikatem na stronie internetowej.

 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GDAŃSKU

OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI

KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

W 2020 ROKU 

Planowana liczba osób do przyjęcia do służby w 2020 roku: 4 423 osoby

Planowane terminy i limity przyjęć do służby w Policji - w procedurze konkursowej:

Termin przyjęcia do służby w Policji dla osób, które przeszły pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego  zostały umieszczone na liście osób do przyjęcia do służby w Policji (lista rankingowa):

- 27 lutego 2020 roku  

- 21 kwietnia 2020 roku  

- 13 lipca 2020 roku 

- 16 września 2020 roku
  
- 05 listopada 2020 roku 

- 30 grudnia 2020 roku 
 

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH POLICJI:

Komenda Miejska Policji w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Słupsku; Komenda Powiatowa Policji w Lęborku, Kwidzynie, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Chojnicach, Człuchowie, Malborku, Wejherowie, Tczewie, Pruszczu Gdańskim, Bytowie, Pucku, Kościerzynie, Kartuzach, Nowym Dworze Gdańskim; Oddział Prewencji Policji w Gdańsku.
 

W związku z licznymi pytaniami kandydatów do służby w Policji dotyczącymi możliwości wstąpienia do służby w Policji kandydata posiadającego tatuaże informujemy, że w tym zakresie obowiązują zapisy działu II rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018r. poz. 2035). Zgodnie z § 3 tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenie.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: 

Zgodnie z art.25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 355)

•obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

•nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

•korzystający z pełni praw publicznych,

•posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

•posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

•dający   rękojmię   zachowania   tajemnicy   stosownie   do   wymogów   określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 

 

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE PLANUJE SIĘ:

- od dnia 1 stycznia 2019 r. wzrost uposażenia funkcjonariuszy w przeciętnej miesięcznej wysokości nie mniej niż 655 zł brutto na etat;
- od dnia 1 stycznia 2020 r. wzrost uposażenia funkcjonariuszy w przeciętnej miesięcznej wysokości nie mniej niż 500 zł brutto na etat;
- od dnia 1 lipca 2019 r. wprowadzenie płatnych nadgodzin w wysokości 100 % stawki godzinowej;
- nabycie przez funkcjonariuszy praw emerytalnych po 25 latach służby bez dotychczasowego warunku  uzyskania 55 roku życia.

Od dnia 2 marca 2020r. osoby chętne do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Malborku mogą składać dokumenty od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, a we wtorki w godzinach 8.00 18.00  w Zespole Kadr malborskiej jednostki. (tel. 47 74 22 826)
 
oraz w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w Wydziale Kadr i Szkolenia , ul. Okopowa 15 (47 74 15 500)

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
we wtorki w godz. 8.00-17.00.

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:


•podanie o przyjęcie do służby adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z wskazaniem jednostki Policji, w której kandydat chce pełnić służbę (z lewej strony podania margines 2.5 cm szerokości),

•wypełniony czytelnie, drukowanymi literami kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),

•kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe np: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom uzyskania tytułu licencjata lub magistra (oryginały do wglądu).

•kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu).

•książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencja wojskową aby udokumentować fakt, iż posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (pieczątka właściwego WKU o przeniesieniu do rezerwy).

Ponadto osoby składające dokumenty powinny przedłożyć dowód osobisty celem potwierdzenia tożsamości. Osoby, które posiadają „nowe dowody" osobiste (bez wpisanego miejsca zameldowania) winny posiadać dodatkowo zaświadczenie o zameldowaniu.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego przez pracownika Zespołu ds. Doboru.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej i miejskiej Policji, lub ze strony internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia oraz umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

•wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (administracja, prawo, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,

•wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wyżej wymienione,

•wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier),

•posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego,

 •posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,

 •posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz

uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej,

 •posiadanie prawa jazdy kategorii „A" lub „C".

 

INFORMACJE    DOTYCZĄCE    PROCEDURY    KWALIFIKACYJNEJ    MOŻNA ZNALEŹĆ:

•na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

 

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji;

•Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 roku, poz. 355 - t.j.).

•Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

•Rozporządzenie MSW z dnia 18.04.2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 z późn. zm.)

•Rozporządzenie MSW z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U z 2014r., poz. 1894).

•Decyzja nr 196 KGP z dnia 12.06.2012 roku w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach do służby w Policji (Dz. Urz. KGP z dnia 12.06.2012 roku).

•Decyzja nr 744 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny sprawności fizycznej osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. Urz. KGP z 2007 r. Nr 19, poz. 141).

•Decyzja nr 746 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2007r. w sprawie przeprowadzania wywiadu zorganizowanego wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.Urz. KGP z 2007 r. Nr 19, poz. 143).

•Decyzja nr 478 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2005 r. w sprawie prowadzenia badań psychologicznych testem MultiSelect osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji oraz oceny tych badań (Dz. Urz. KGP z 2005 r. Nr 15, poz. 110).

 

 

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.