Skargi - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Malborku

Skargi i wnioski

   

KOMUNIKAT DLA INTERESANTÓW

 

Szanowni petenci!

W trosce o Państwa zdrowie, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa prosimy o ograniczenie wizyt w Komendzie Powiatowej Policji w Malborku, Komisariatu Policji w Nowym Stawie oraz Posterunku Policji w Starym Polu.

W przypadku konieczności złożenia skargi/wniosku proszę o kontakt mailowy na adres:

komenda.malbork@gd.policja.gov.pl

 

         Art. 225 § 1 Kpa 
„Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. 

Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym, ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób dopuszczając się oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje.


J. Borowiak, w Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s.813 

             

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI w MALBORKU LUB JEGO ZASTĘPCA

przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę
w godz. od 15.00 do 16.30.
 

Skargi na działalność Policji należy kierować na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Malborku
ul. Gen. de Gaulle`a 3
82-200 Malbork
Email:
komenda.malbork@gd.policja.gov.pl 


Skargę lub wniosek można również złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 w Komendzie Powiatowej Policji w Malborku, pok. 109 tel. 47 74 22 916.

 

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, mającej siedzibę w Gdańsku przy ul. Okopowej 15, interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez funkcjonariuszy Sekcji Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30, a we wtorki przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku lub przez wyznaczonego przez niego zastępcę w godzinach 14.30 – 17.30.

Skargi na działalność Policji można również złożyć na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk
Email: skargi-kwp@gd.policja.gov.pl
lub w dni robocze w godz. 7.30 do 15.30

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 63).

Tryb rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 z 2002 r. poz. 46).

Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia "Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu". Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Zgodnie z § 8 ust.1 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

Skargi składane na piśmie powinny zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:


Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
sekretariat (+48) 58 764 73 02
fax (+48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00 – 17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 – 15.00

Linki:
strona główna Rzecznika Praw Obywatelskich -www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny -www.rpo.gov.pl/wniosek/