Komenda Powiatowa Policji w Malborku

 

ul. Ch. de Gaulle`a 3

82-200 Malbork

tel. 055 270 28 10 fax. 055 270 28 75

kppmalbork@pomorska.policja.gov.pl

 REGULAMIN

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W MALBORKU

z dnia 26 stycznia 2011 roku

 Na podstawie art.7 ust. 4 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz.277 z późn.zm.1)) postanawia się, co następuje:

 Rozdział  1

Przepisy ogólne

 § 1.

Ustala się regulamin Komendy Powiatowej Policji w Malborku, zwanej dalej „Komendą”, określający:

1)      strukturę organizacyjną Komendy;

2)      organizację kierowania i funkcje Komendy;

3)      zadania komórek organizacyjnych Komendy.

 

§ 2.

Komenda realizuje funkcje:

1)      nadzoru administracyjnego;

2)      koordynującą;

3)      wykonawczą;

4)      wspierającą.

 

§ 3.

 1. Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, w której wykonywane są zadania wynikające z zakresu działania Komendanta Powiatowego Policji.
 2. Zakres działania Komendy określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 3. Komórki organizacyjne Komendy, w celu efektywnej realizacji zadań, przestrzegają zasad współpracy i współodpowiedzialności.

 

 

 

----------------------------------------------

[1] Zmiany do tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, oraz z 2010 r. Nr 34,poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602.

Rozdział 2

Struktura organizacyjna Komendy
 

§ 4.

Kierownictwo Komendy stanowią:

1)      Komendant Powiatowy Policji;

2)      I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;

3)      kierownicy komórek organizacyjnych Komendy, o których mowa w § 5 ust. 1.

 

§ 5.

1.      W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)      Wydział Kryminalny;

2)      Wydział Prewencji;

3)      Wydział Ruchu Drogowego;

4)      Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych;

4a. Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Skarg i Wniosków;

4b. Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

5)      Zespół Kadr i Szkolenia;

6)      Zespół Wspomagający;

7)      Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

8)      Posterunek Policji w Starym Polu.

2.      Schemat organizacyjny Komendy stanowi załącznik do regulaminu.

  

Rozdział 3

Organizacja kierowania w Komendzie

 

§ 6.

 1. Komendą kieruje Komendant Powiatowy Policji przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy.
 2. Komendant Powiatowy Policji może upoważnić podległych policjantów i pracowników  do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach.
 3.  Komendant Powiatowy Policji może powołać doraźne komisje, nieetatowe zespoły, jak też wyznaczać osoby do realizacji funkcji doradczych, konsultacyjnych, opiniodawczych i wyznaczonych przez niego zdań.
 4. Schemat organizacyjny, o którym mowa w § 5 ust. 2, określa podporządkowanie organizacyjne kierowników komórek organizacyjnych Komendy.

 

§ 7.

Komendant określa zadania i kompetencje na stanowiskach I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Malborku oraz na stanowiskach bezpośrednio jemu podległych policjantów i pracowników.

 

§ 8.

1.      Komendanta Powiatowego Policji podczas jego nieobecności zastępuje I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, a w razie jego nieobecności inny wyznaczony policjant.

2.      Zakres zastępstwa, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonywanie wszystkich funkcji Komendanta Powiatowego Policji, chyba że Komendant Powiatowy Policji postanowi inaczej.

 

§ 9.

Podział zadań pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji a jego Zastępcą określają odrębne przepisy.

 

§ 10.

 1. Naczelnik wydziału kieruje komórką organizacyjną KPP zwaną dalej „wydziałem” przy pomocy zastępcy lub zastępców lub podległych policjantów i pracowników wyznaczonych do koordynacji działań zespołów.
 2. Naczelnik wydziału może upoważnić podległych policjantów lub pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania w jego imieniu czynności w określonych sprawach, z wyjątkiem decyzji i czynności, o których mowa w § 6 ust. 2.
 3. Upoważnieni przez naczelnika wydziału: zastępca naczelnika, z zastrzeżeniem uzyskania zgody przełożonego nadzorującego komórkę organizacyjną lub wyznaczony policjant albo pracownik, kierują wydziałem w razie jego nieobecności, z zastrzeżeniem uzyskania zgody przełożonego nadzorującego komórkę organizacyjną.
 4. Osobom o których mowa w ust. 3, przysługują upoważnienia określone w ust. 1.

 

§ 11.

 1. Naczelnik wydziału obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w zakresie organizacyjno-etatowym.
 2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1)      szczegółowy zakres zadań wydziału;

2)      karty opisu stanowisk pracy;

3)      opisy stanowisk pracy;

4)      udzielone pełnomocnictwa i upoważnienia policjantom i pracownikom wydziału;

5)      wewnętrzne dokumenty dotyczące funkcjonowania wydziału.

 1. Dokumentację, o której mowa w ust. 2 pkt 1, naczelnik wydziału uzgadnia z bezpośrednim przełożonym, kierującym komórką właściwą w sprawach organizacyjno-etatowych, a następnie przedkłada do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu Policji.
 2. Karty opisów stanowisk pracy, o których mowa w ust. 2 pkt 2, sporządza się w trybie i na zasadach określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 3. Opisy stanowisk pracy, o których mowa w ust. 2 pkt 3, sporządza się na podstawie przepisów o służbie cywilnej.

 

§ 12.

Przepisy § 10 i 11 stosuje się odpowiednio wobec kierowników posterunków Policji, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, policjantów lub pracowników będących koordynatorami samodzielnych zespołów oraz zajmujących jednoosobowe stanowiska bezpośrednio podlegające Komendantowi Powiatowemu Policji lub jego zastępcy.

 

§ 13.

Do zakresu zadań policjantów i pracowników Policji pełniących służbę i zatrudnionych w Komendzie należy:

1)      wypełnianie obowiązków i realizacja uprawnień określonych w:   

a)      kartach opisu stanowisk pracy opracowanych przez kierownika komórki organizacyjnej,

b)      decyzjach o powołaniu zespołów problemowych;

2)      zastępowanie przełożonych w przypadkach wyznaczenia do okresowego wykonywania takich czynności.

 

 

 

§ 14.

 1. Rozkład czasu służby policjantów określają odrębne przepisy.
 2. Rozkład czasu pracy pracowników Policji określają odrębne przepisy oraz wydany na ich podstawie Regulamin Pracy.
 3. Służba i praca w Komendzie w dniach od poniedziałku do piątku zaczyna się o godzinie 730 i kończy o godzinie 1530, chyba że bezpośredni przełożony wyda polecenie pełnienia służby lub wykonywania pracy przez czas dłuższy albo w pozostałych dniach tygodnia.
 4. Przepis ust. 3, nie dotyczy służby lub pracy wykonywanej w systemie zmianowym.
 5. Policjanci i pracownicy Policji są zobowiązani każdego dnia potwierdzać w przeznaczonych do tego celu ewidencjach rozpoczęcia służby i pracy oraz przerwanie służby lub pracy za zgodą bezpośredniego przełożonego.

 

Rozdział 4

Zadania komórek organizacyjnych Komendy

 

§ 15.

Do zakresu zadań Wydziału Kryminalnego należy:

1)      prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych z wykorzystaniem osobowych źródeł informacji i środków pracy operacyjnej oraz dochodzeniowo-śledczych we wszystkich kategoriach przestępczości kryminalnej i gospodarczej;

2)      poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, poszukiwanie osób z powodów operacyjnych, poszukiwanie osób zaginionych oraz czynności w przypadku ujawnienia nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok;

3)      uzyskiwanie przydatnych dla realizacji ustawowych zadań Policji informacji o zagadnieniach, środowiskach, zjawiskach, miejscach lub osobach mogących mieć związek z czynami zabronionymi;

4)      współdziałanie z innymi pionami służbowymi Komendy i jednostkami organizacyjnymi Policji w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej oraz współpraca  w zakresie wymiany informacji o prowadzonych postępowaniach przygotowawczych w kierunku ustalania sprawców przestępstw oraz zbierania stosownego materiału dowodowego;

5)      współdziałanie z organami i instytucjami pozasłużbowymi w zakresie przeciwdziałania przestępczości kryminalnej i gospodarczej;

6)      realizacja zadań wynikających z obowiązków dysponenta środków funduszu operacyjnego;

7)      zapewnienie obsługi kryminalistycznej wszelkich zdarzeń przestępczych, katastrof i klęsk żywiołowych zaistniałych na terenie powiatu malborskiego, w zakresie ujawniania i zabezpieczania materiałów do badań porównawczych oraz utrwalania techniką foto-audio-wizualną, czynności procesowych;

8)      nadzorowanie oraz koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych podejmowanych przez  komórki organizacyjne Komendy oraz udzielanie im wsparcia;

9)      udział w doskonaleniu zawodowym policjantów ogniw operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych oraz udzielanie pomocy w organizacji przedsięwzięć szkoleniowo-dydaktycznych;

10)  prowadzenie bieżących analiz podstawowych wskaźników pracy dochodzeniowo-śledczej, na podstawie których budowane są prognozy oraz wnioski dotyczące zagrożenia oraz kierunków koncentracji potencjału wykrywczego;

11)  nadzór nad prawidłowym sporządzaniem i terminowym rozliczaniem druków statystycznych dotyczących prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych i postępowań przygotowawczych;

12)   prowadzenie i nadzorowanie rejestrów dotyczących prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych, postępowań przygotowawczych oraz magazynu dowodów rzeczowych.

 

§ 16.

Do zakresu działania Wydziału Prewencji należy:

1)      organizowanie, koordynacja i nadzór na wykonywaniem zadań prewencyjnych związanych z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy;

2)      dokonywanie bieżących ocen zagrożenia porządku publicznego na terenie działania Komendy;

3)      na podstawie sporządzanych analiz stanu bezpieczeństwa wypracowywanie metod służby prewencyjnej, właściwej dyslokacji sił i środków, określanie  rodzajów współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy i podmiotami pozapolicyjnymi, w celu poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego;

4)      sprawowanie nadzoru nad prawidłowością czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenie oraz postępowaniu mandatowym;

5)      współdziałanie z organami samorządowymi, władzami administracyjnymi powiatu i organizacjami społecznymi w celu wypracowania efektywnych form i metod walki z patologią społeczną i wzrostem przestępczości wśród dorosłych i nieletnich;

6)      organizowanie i nadzorowanie działań w zakresie zapobiegania oraz zwalczania demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich;

7)      organizowanie i nadzorowanie pracy dzielnicowych poprzez kierowanie Zespołem Dzielnicowych oraz wykonywanie kontroli problemowych w posterunkach Policji;

8)      wdrażanie do codziennej praktyki zasad wykonywania służb patrolowych;

9)      zabezpieczenie służb patrolowych, wykonywanie doprowadzeń osób zatrzymanych, a także transportu przedmiotów wartościowych, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

10)  organizowanie i nadzorowanie służby przewodników psów służbowych;

11)  sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem obiektów Komendy oraz prawidłowym przechowywaniu broni i sprzętu uzbrojenia;

12)  przyjmowanie i opiniowanie wniosków dotyczących wydawanych zezwoleń na broń;

13)  dokonywanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz efektywności funkcjonowania jednostek organizacyjnych podległych Komendantowi;

14)  udział w doskonaleniu zawodowym policjantów wydziału oraz zapewnienie pomocy w organizacji przedsięwzięć szkoleniowo-dydaktycznych;

15)  prowadzenie działań porządkowo-ochronnych oraz czynności ratowniczych w razie zaistnienia klęsk żywiołowych lub innych niebezpiecznych zdarzeń;

16)  sprawowanie nadzoru nad realizacją przyjętych ustaleń, wynikających z narad oraz odpraw służbowych Komendanta oraz monitorowanie wyników wdrażania przez poszczególne komórki organizacyjne Komendy przyjętych strategii działania;

17)  opracowywanie bieżących analiz i informacji dotyczących zagrożeń występujących w środowiskach policyjnych oraz formułowanie wniosków dotyczących możliwości ograniczenia zjawisk patologicznych;

18)  organizacja i nadzór nad działalnością służby dyżurnej w Komendzie;

19)  realizowanie przez służbę dyżurną zadań wynikających z przepisów regulujących funkcjonowanie służb dyżurnych w jednostkach organizacyjnych Policji;

20)  gromadzenie i analizowanie informacji o bieżących najpoważniejszych zdarzeniach na terenie powiatu oraz zagrożeniach bezpieczeństwa powszechnego lub niebezpiecznych zakłóceniach porządku publicznego w celu podejmowania skutecznych przedsięwzięć służących ich zapobieganiu i wypracowywaniu metod i form działania w tych sytuacjach;

21)  sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem obiektów Komendy;

22)  opracowywanie zasad i taktyki działania pododdziałów zwartych, określanie zadań do realizacji przy prowadzeniu operacji policyjnych oraz zapewnienie organizacyjnego funkcjonowania pododdziałów Nieetatowych Pododdziałów Policji;

23)  planowanie, organizowanie i koordynacja działań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych oraz warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i bieżące współdziałanie w tym zakresie z właściwymi organami administracji publicznej i innymi podmiotami systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej;

24)  realizacja zadań z zakresu przepisów ppoż. oraz kontrola ich przestrzegania w komórkach organizacyjnych Komendy;

25)  przyjmowanie oraz sprawowanie nadzoru nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków dotyczących działalności Policji.

 

§ 17.

Do zakresu działania Wydziału Ruchu Drogowego należy:

1)      organizacja, koordynacja oraz nadzór nad wszelkimi działaniami w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym;

2)      analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, badanie przyczyn i okoliczności powstawania zdarzeń drogowych w celu wypracowywania dalszych kierunków działania;

3)      organizowanie i koordynowanie działań związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny;

4)      prowadzenie działalności informacyjnej i profilaktyczno-propagandowej oraz współdziałanie z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami i organizacjami właściwymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym;

5)      wykonywanie pilotaży osób ochranianych, transportów ładunków nienormatywnych;

6)      zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas organizowanych imprez masowych;

7)      sprawowanie merytorycznego nadzoru na prowadzeniem ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz prowadzeniem ewidencji zadrzeń drogowych;

8)      udział w doskonaleniu zawodowym policjantów wydziału oraz zapewnienie pomocy w organizacji przedsięwzięć szkoleniowo-dydaktycznych.

 

§ 18.

      Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska do Spraw Prasowo-Informacyjnych należy;

1)      organizowanie i koordynowanie zadań w sferze kontaktów z mediami oraz obsługa prasowa Komendanta;

2)      tworzenie, uaktualnianie i nadzorowanie strony internetowej Komendy;

3)      sprawowanie nadzoru oraz koordynowanie i udzielanie merytorycznej pomocy w      przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Komendy;

4)      kształtowanie informacji wewnętrznej poprzez przygotowywanie materiałów dla komórek organizacyjnych Komendy oraz komunikatów dotyczących życia policji malborskiej istotnych dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji;

5)      kształtowanie strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie powiatu, dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez policję w celu rozwiązania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej zjawisk kryminogennych, profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem;

6)      ścisła współpraca z rzecznikiem prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

. §18a

 

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska do Spraw Skarg i Wniosków należy:

 

1)      przyjmowanie i opiniowanie wniosków dotyczących wydawanych zezwoleń na broń;

2)       realizacja zadań z zakresu przepisów ppoż. oraz kontrola ich przestrzegania w komórkach organizacyjnych Komendy;

3)      przyjmowanie oraz sprawowanie nadzoru nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków dotyczących działalności Policji;

4)      opracowywanie analiz i informacji dotyczących problematyki skarg i wniosków a także formułowanie wniosków mających na celu podniesienie poziomu wykonywania zadań służbowych.”;

 

§18b

Do zakresu zadań Jednoosobowego Stanowiska do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:

1)      realizacja zadań z zakresu działania służby bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, w tym:

a)      przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,

b)      bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do przeciwdziałania i usuwania tych zagrożeń,

c)       sporządzanie i przedstawienie Komendantowi, zgodnie z przepisami, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia policjantów pełniących służbę i pracowników oraz poprawę warunków służby i pracy,

d)     zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w stosowanych oraz wprowadzanych rozwiązaniach organizacyjnych i procedurach,

e)      przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

f)               udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz ustalaniu zadań osób kierujących policjantami pełniącymi służbę i pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,

g)             opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby i pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

h)      udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków policjantów pełniących służbę i wypadków pracowników przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

i)        prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków policjantów pełniących służbę i wypadków pracowników przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

j)        doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,

k)      udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

l)        doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

m)    współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo przyjętych do służby policjantów i nowo zatrudnionych pracowników,

n)      współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, a także podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków służby i pracy,

o)      inicjowanie i rozwijanie na terenie Komendy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz ergonomii,

p)      realizacja zadań związanych z problematyką medycyny pracy;

2)  współpraca merytoryczna z komórką organizacyjną do spraw bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz medycyny pracy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.";

 

 

§ 19.

Do zakresu działania Zespołu Kadr i Szkolenia należy:

1)      wypracowywanie strategicznych kierunków polityki kadrowej w Komendzie;

2)      realizowanie przedsięwzięć związanych z przyjętą przez Komendanta Powiatowego Policji polityką kadrową;

3)      inspirowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu doskonalenie struktur organizacyjnych i funkcjonowania komórek organizacyjnych Komendy;

4)      planowanie zatrudnienia i dobór pracowników do służby i pracy w Komendzie;

5)      prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników Policji Komendy;

6)      prowadzenie ścisłej współpracy z komórką organizacyjną zajmującą się sprawami mobilizacyjno-obronnymi;

7)      tworzenie rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Powiatowego Policji;

8)      planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz kultury w komórkach organizacyjnych powiatu malborskiego;

9)      współpraca w realizacji zadań w zakresie pomocy psychologicznej policjantom;

10)  realizacja zadań z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i w przedmiocie zawieszania w czynnościach służbowych policjantów podlegających władzy dyscyplinarnej i osobowej Komendanta Powiatowego Policji w sprawach orzekanych w trybie I instancji, a także formułowanie propozycji i wniosków mających na celu likwidowanie występujących zagrożeń;

 

§ 20.

Do zakresu działania Zespołu Wspomagającego należy:

1)      sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę naliczania należności policjantom i pracownikom Policji Komendy w zakresie określonym przez dysponenta środków budżetu państwa oraz prowadzenie niezbędnej ewidencji w tym zakresie;

2)      prowadzenie obrotu gotówkowego oraz obsługi kasowej jednostki wraz z niezbędną w tym zakresie ewidencją;

3)      dokonywanie okresowych rozliczeń w zakresie operacji finansowych z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku;

4)      formalne i merytoryczne sprawdzanie dokumentów dotyczących wydatków ponoszonych na rzecz Komendy, a także potwierdzanie wykonania usług i dostaw dokonanych bezpośrednio do Komendy;

5)      prowadzenie gospodarki mandatowej;

6)      prowadzenie postępowań powypadkowych i szkodowych w zakresie określonym obowiązującymi przepisami;

7)      organizacyjne i techniczne utrzymanie w sprawności policyjnych systemów informatyki i łączności, zgodnie z obowiązującymi w policji zasadami i standardami;

8)      zapewnienie poprzez współpracę z poszczególnymi dysponentami wydatków KWP niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby Komendy oraz prowadzenie podręcznych magazynów w powyższym zakresie;

9)      prowadzenie ewidencji ilościowej majątku rzeczowego oraz sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem;

10)  prowadzenie bieżącej eksploatacji i konserwacji powierzonego mienia z uwzględnieniem użytkowanych nieruchomości;

11)  prowadzenie gospodarki mieszkaniowej w tym przygotowywanie projektów decyzji Komendanta oraz współrealizowanie z komendą wojewódzką Policji zadań z zakresu spraw socjalnych;

12)  prowadzenie racjonalnej działalności gospodarki transportowej w szczególności :

a)      dokumentowanie eksploatacji sprzętu transportowego i prowadzenie ewidencji tego sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przekazywanie informacji do Wydziału Transportu KWP w Gdańsku,

b)      organizowanie i prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami pędnymi i smarami oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

c)      przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych i wydawanie upoważnień do prowadzenie służbowego sprzętu transportowego,

d)     nadzór nad terminowością przeprowadzania okresowych badań technicznych dopuszczających pojazdy do ruchu na drogach publicznych oraz terminowością wykonywania obsług technicznych,

e)      zapewnienie sprawności użytkowej sprzętu transportowego poprzez nadzór nad wykonywaniem obsługi codziennej, zgłaszanie konieczności wykonywania terminowych obsług technicznych i badań technicznych, napraw bieżących do Wydziału Transportu KWP w Gdańsku;

13)  wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy w ramach współpracy z inspektorem bhp i ppoż. Komendy;

14)  prowadzenie ścisłej współpracy z komórką organizacyjną zajmującą się sprawami mobilizacyjno-obronnymi.

 

§ 21.

Do zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1)      koordynacja i nadzór nad prawidłowym obiegiem korespondencji jawnej i niejawnej w komórkach organizacyjnych Komendy;

2)      wspomaganie procesów decyzyjnych oraz organizacyjna obsługa działalności Komendanta Powiatowego Policji i jego zastępcy;

3)      planowanie oraz organizowanie narad i odpraw służbowych Komendanta Powiatowego Policji;

4)      zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;

5)      prowadzenie Kancelarii Tajnej w Komendzie Powiatowej Policji;

6)      zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne i dane osobowe;

7)      kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

8)      nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych;

9)      okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;

10)  opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;

11)  szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Policji w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;

12)  prowadzenie postępowań sprawdzających w tym kontrolnych postępowań sprawdzających i ich merytoryczne rozstrzyganie;

13)  współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony Państwa w zakresie realizacji zadań pełnomocnika ochrony;

14)  prowadzenie składnicy akt Komendy Powiatowej policji oraz nadzór nad archiwizacją dokumentacji służbowej;

15)  obsługa interesantów.

 

§ 22.

Do zadań Posterunku Policji należy :

1)      realizowanie zadań służby prewencyjnej, a w szczególności :

a)      przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych,

b)      ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

c)      kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2)      ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz wykrywanie ich sprawców;

3)      realizowanie zadań administracyjno-porządkowych;

4)      współdziałanie z samorządami terytorialnymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Rozdział 4a

Koordynacja współdziałania jednostek

organizacyjnych Policji funkcjonujących na

obszarze działania Komendy

 

§ 22a

1. Na terenie właściwości miejscowej Komendy zadania Policji realizuje Komisariat Policji w Nowym Stawie, jednostka organizacyjna Policji podległa Komendantowi Powiatowemu Policji.

2. Komisariat Policji podległy Komendantowi Powiatowemu Policji korzysta z dostępu do bazy danych Komendy za pośrednictwem posiadanych urządzeń informatycznych; nadzór nad prawidłowością wykorzystania systemu i jego właściwym funkcjonowaniem sprawuje Zespół Wspomagający.

3. Koordynacją działań wykraczających poza obszar działania poszczególnych jednostek Policji,

realizowanych w ramach akcji i operacji policyjnych, zajmują się naczelnicy wydziałów Komendy lub I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.

 

§ 22b

Procedura koordynacji działalności jednostek wymienionych w § 22a ust.3 w zakresie prowadzenia operacji i akcji policyjnych wykraczających poza obszar działania poszczególnych jednostek Policji uregulowana zostanie odrębną decyzją Komendanta Powiatowego Policji w sprawie szczegółowych procedur koordynacji działalności podległych jednostek Policji w zakresie prowadzenia operacji i akcji policyjnych wykraczających poza obszar działania poszczególnych jednostek Policji i innych wspólnych działań.”;

 

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 23.

Decyzje wydawane na podstawie regulaminu, o którym mowa w § 24, zachowują moc, o ile nie są sprzeczne z przepisami niniejszego regulaminu.

 

§ 24.

Traci moc dotychczasowy Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Malborku z dnia 15 marca 2007 roku zmieniony regulaminami: z dnia 15 czerwca 2007 r., z dnia 22 września 2007 r., z dnia 10 kwietnia 2008 r., z dnia 15 sierpnia 2008 r., z dnia z dnia 26 września 2008 r., z dnia 30 października 2008 r., z dnia 10 marca 2009 r., z dnia 28 maja 2009 r., z dnia 5 listopada 2009 r. oraz z dnia 30 kwietnia 2010 r.

 

§ 25.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2011 roku.

 

 

                                                                                              Komendant Powiatowy Policji

W porozumieniu:                                                                         w  Malborku

 

             

Komendant Wojewódzki Policji                                        

              w Gdańsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr art.:9, modyfikacja: 2012-09-24

Komenda Powiatowa Policji w Malborku
ul. Ch. de Gaulle`a 3
tel.055 270 28 10
Kanał RSS policji
© 2001 - 2018 r.